طرز تهیه مسقطی کارامل یا حلوا بحرینی به 2 روش مختلف

به گزارش مجله کامپیوتر، مسقطی یک دسر شیرین و فوق العاده خوشمزه است که امروزه خیلی از افراد آن را در خانه آماده می نمایند. شما می توانید انواع مسقطی را با طعم های مختلف درست کنید و آن را به عنوان دسری اصیل و لذیذ بر سر سفره های افطار و دورهمی های خانوادگیتان بگذارید. مسقطی کاراملی یا همان حلوا بحرینی یکی از جذاب ترین طعم های مسقطی است که می توانید آن را هم به صورت تکه ای و هم قالبی تهیه کنید. در این مقاله می توانید با 2 روش طرز تهیه مسقطی کارامل آشنا شوید.

طرز تهیه مسقطی کارامل یا حلوا بحرینی به 2 روش مختلف

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان قیمت از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با قیمت تور عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان لحظه آخری از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور عمان ارزان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

با تور ارزان عمان از سفری عالی برای کسب آرامش لذت ببرید و با شهرهای زیبای صلاله و مسقط آشنا شوید.

مواد لازم برای 10 نفر

نشاسته: 1 لیوان فرانسوی دسته دار

آب: 6 لیوان فرانسوی دسته دار

شکر: 3/5 لیوان فرانسوی دسته دار

گلاب: 1 لیوان فرانسوی دسته دار

زعفران: به مقدار لازم

پودر هل: 1 قاشق چای خوری

کره: نصف لیوان فرانسوی دسته دار

مغز گردوی خرد شده: به مقدار لازم

پودر پسته و بادام: به مقدار لازم

پودر نارگیل: 1 قاشق غذای خوری (برای تزئین)

طرز تهیه

در اولین مرحله از طرز تهیه مسقطی کارامل باید نشاسته را در آب حل کنید. برای این کار باید 1 لیوان نشاسته را به 6 لیوان آب سرد حل کنید و خوب هم بزنید. توجه داشته باشید که برای حل کردن نشاسته حتماً باید از آب سرد بهره ببرید. بعد از حل کردن نشاسته در آب آن را کنار بگذارید و به سراغ مرحله بعدی بروید.

در این مرحله از طرز تهیه مسقطی کارامل باید 3 و نیم لیوان شکر را در یک قابلمه بریزید. سپس قابلمه را با حرارت ملایم روی گاز قرار دهید تا به آرامی آب شود. زمانی که شکر بدون اضافه کردن هیچ ماده دیگری به آرامی روی حرارت ذوب شود، تبدیل به کارامل می شود و رنگ آن به صورت کرم کاراملی درمی آید. به یاد داشته باشید که برای درست کردن کارامل با شکر حتماً باید از یک قابلمه نچسب بهره ببرید. بعد از اینکه شکر آغاز به جوشیدن کرد باید آن را به سرعت با یک قاشق چوبی هم بزنید تا شکر ته نگیرد و نسوزد. به طور معمول درست کردن کارامل حدود 20 دقیقه طول می کشد. پس از آن شکر به غلظت مناسبی می رسد و رنگی کاراملی روشن پیدا می نماید.

بعد از درست کردن کارامل در این مرحله از طرز تهیه حلوا بحرینی باید مخلوط آب و شکر را به کارامل اضافه کنید. سپس این مخلوط را مدام هم بزنید تا نشاسته و شکر کاملاً با هم ترکیب شوند. مراقب باشید بعد از اضافه کردن نشاسته معمولاً شکر زود سفت می شود. پس مواد را سریع هم بزنید. بعد از 10 دقیقه ترکیب شکر و نشاسته حالتی یک دست به خود می گیرد.

در چهارمین مرحله از طرز تهیه حلوا بحرینی یا مسقطی کاراملی باید 1 لیوان گلاب را به همراه مقداری زعفران آب شده به ترکیب نشاسته و شکر اضافه کنید. 1 قاشق چای خوری هل را نیز برای معطر شدن مسقطی به آن بی افزارید و مواد را خوب هم بزنید. نصف لیوان کره را به مسقطی اضافه کنید و زمانی که کره به طور کامل آب شد، مغز گردوی خرد شده را همراه با کمی خلال پسته یا بادام به مسقطی اضافه کنید و مواد را خوب ترکیب کنید.

در آخرین مرحله از طرز تهیه حلوا بحرینی باید حرارت را کمی زیاد کنید و مسقطی را برای 3 دقیقه مدام هم بزنید تا حالتی ژلاتینی به خود بگیرد. بعد از این که مسقطی به غلظت مناسب رسید، آن را داخل قالب یا ظرف مناسب بریزید. برای اینکه مسقطی راحت تر از قالب جدا شود، بهتر است که اطراف قالب را از طریق مقداری کمی روغن چرب کنید.

بعد از اینکه دسر مسقطی کاراملی شما آماده شد، در این مرحله از طرز تهیه حلوا بحرینی باید آن را به آرامی از داخل قالب جدا کنید و برگردانید. می توانید مسقطی ها را در یک قالب مستطیلی عظیم تر درست کنید و بعد از برگرداندن دسر آن را به اندازه های کوچک برش دهید تا راحت تر خورده شود. سپس روی مسقطی را با خلال پسته، بادام، پودر نارگیل یا گردو تزئین کنید و در ظرف مناسب بچینید.

طرز تهیه دسر مسقطی کاراملی قالبی

مواد لازم

شیر: 5 لیوان فرانسوی دسته دار

شکر: 1 لیوان فرانسوی دسته دار

نشاسته گل: نصف لیوان فرانسوی دسته دار

کره: 40 گرم

گلاب: یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه

برای درست کردن کارامل باید درست مثل طرز تهیه حلوا عمانی یا بحرینی شکر را داخل یک قابلمه نچسب بریزید. سپس آن را روی حرارت ملایم قرار دهید تا به آرامی ذوب شود. بعد از مدتی که شکر آغاز به جوشیدن کرد آغاز به هم زدن آن کنید تا به غلظت مناسب برسد. زمانی که رنگ شکر آب شده کاراملی روشن شد، شعله گاز را خاموش کنید.

در دومین مرحله از طرز تهیه دسر مسقطی کارامل قالبی باید شیر را در یک قابلمه بریزید. سپس آن را با حرارت ملایم روی شعله گاز قرار دهید تا به جوش بیاید. سپس کاراملی را که با شکر درست نموده اید را کم کم داخل شیر داغ بریزید. زمانی که کارامل را به شیر اضافه می کنید، کمی سفت می شود. شعله گاز را روی حرارت ملایم تنظیم کنید. کارامل و شیر را هم بزنید تا کارامل کاملاً در شیر حل شود.

در این مرحله از طرز تهیه دسر مسقطی کاراملی قالبی باید درست مثل طرز تهیه حلوا عمانی نشاسته را داخل ظرفی بریزید و مقداری آب سرد به آن اضافه کنید. سپس نشاسته و آب را به خوبی با هم حل کنید. همان طور که گفته شد برای حل کردن نشاسته تنها باید از آب سرد اضافه کنید.

بعد از این که نشاسته را در آب سرد حل کردید و کارامل و شیر را با هم ترکیب کردید، نشاسته را نیز به این ترکیب اضافه می کنید. همه مواد را به خوبی هم بزنید تا کاملاً با هم ترکیب شوند. برای 15 تا 20 دقیقه به هم زدن ادامه دهید تا غلظت دسر مسقطی کارامل قالبی شما همانند فرنی شود. در نهایت یک قاشق غذاخوری گلاب به آن اضافه کنید و دوباره مواد را هم بزنید. بعد از اینکه گلاب به طور کامل با مسقطی مخلوط شد، شعله گاز را خاموش کنید.

در این مرحله از درست کردن دسر مسقطی کارامل قالبی باید مواد را از یک صافی عبور دهید تا اگر گلوله ای در آن ایجاد شده از دسر خارج شود. سپس یک قالب ژله یا دسر مناسب انتخاب کنید. داخل قالب را چرب کنید و مواد را داخل قالب بریزید. سپس مسقطی را داخل قالب بریزید. اجازه دهید مسقطی برای 4 ساعت در یخچال بماند تا کاملاً سفت شود. سپس آن را به آرامی از داخل قالب جدا کنید. حالا روی دسر را با مقداری خلال پسته و بادام و گل محمدی تزئین کنید.

نکات و فوت و فن های طرز تهیه مسقطی کارامل

برای درست کردن مسقطی کاراملی به یاد داشته باشید که حرارت دادن شکر بیش از اندازه مورد احتیاج موجب تلخ شدن مزه آن می شود؛ بنابراین سعی کنید آن را به اندازه حرارت دهید و با حرارت ملایم مدام شکر را هم بزنید تا ته نگیرد.

می توانید دسر مسقطی کاراملی را بدون مغز و خلال پسته و بادام نیز تهیه کنید. سپس در خاتمه می توانید از این مغز ها برای تزئین دسر استفاده نمایید. اما به طور کلی درست کردن این دسر با مغز های بیشتر موجب لذیذتر شدن و مقوی شدن آن می شود.

طرز تهیه حلوا بحرینی، مسقطی کارامل و حلوا عمانی و عربی به یک شکل است و این دسر به نام های مختلفی شناخته می شود.

در طرز تهیه انواع مسقطی می توانید به جای کره از روغن نباتی نیز بهره ببرید.

می توانید در طرز تهیه انواع مسقطی مقداری پودر زنجبیل در کنار پودر هل و گلاب به آن اضافه کنید. این کار عطر بی نظیری به دسر مسقطی کاراملی می دهد.

برای خارج کردن دسر مسقطی کارامل قالبی به یاری یک چاقوی تیز کناره های دسر را جدا کنید. سپس دسر به راحتی روی ظرف مورد نظر برمی شود. اگر دوست دارید دسر شما سفت تر شود، باید اجازه دهید کمی بیشتر روی حرارت قرار بگیرد و غلیظ تر شود.

می توانید دسر مسقطی کارامل قالبی را در قالب های کوچک تک نفره بریزید و برای هر نفر یک دسر جداگانه درست کنید.

منبع: گردشبان
انتشار: 17 خرداد 1400 بروزرسانی: 17 خرداد 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 57020

به "طرز تهیه مسقطی کارامل یا حلوا بحرینی به 2 روش مختلف" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه مسقطی کارامل یا حلوا بحرینی به 2 روش مختلف"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید