فراموشی لحظه ای آلزایمر نیست

به گزارش مجله کامپیوتر، شاید بارها و بارها برایتان پیش آمده باشد، که اسامی را فراموش نموده یا راستا و آدرس مکانی را از یادبرده باشید و برای مدت زمانی نتوانید آن را به یاد آورید و از این حواس پرتی خود حسابی کلافه شده باشید.

فراموشی لحظه ای آلزایمر نیست

مطمئنا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که وقتی مسئله ای را فراموش می کنید و در بازیابی آن مسئله ناتوان می شوید دست پاچه و نگران می شوید که نکند آلزایمر باشد؟ اما خبر خوب این است که هر فراموشی آلزایمر نیست.

یک مشاور روانشناختی گفت: هر فردی ممکن است در طول عمر خود با فراموشی های گاە بە گاە و لحظەای مانند فراموش کردن اسامی، جا گذاشتن وسایل شخصی و فراموش کردن مسیرها و مکان ها مواجە شدە باشد، کە بە آن عارضە فراموشی گفتە می شود.

شیوا ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: فراموشی در اصطلاح به معنای ناتوانی در بازیابی و به خاطر سپردن مسائل است؛ فراموشی ممکن است حاصل تغییرات مغزی و نشانه ای از فرایند پیری مغز و یا نشانه ای از بیماری های دیگر باشد.

ابراهیمی ادامه داد: زمانی که فرد دچار فراموشی می شود به یاد آوردن اطلاعات جدید و یادگیری داده های تازه و شکل دادن به خاطرات جدید برایش کاری سخت و سخت است که از دلایل عمده ایجاد عارضه فراموشی می توان به افزایش سن، عوارض جانبی داروها، تروما و ضربات شدید به مغز، کمبود ویتامین، سرطان مغز، عفونت مغز استرس، کار زیاد، عدم استراحت کافی و حواس پرتی مداوم اشاره نمود که این امر احتیاجمند مدیریت ما و جلوگیری از این عارضه است.

وی بیان نمود: فراموشی های گاە بە گاە همیشە مسئله نگران نمایندەای نیست و دلایل بسیاری می تواند در بروز این مسائل دخیل باشد، اما چنانچە این فراموشی ها بە صورت مداوم در فرد ایجاد شود، بە مسئلەای نگران نمایندە تبدیل خواهد شد.

ابراهیمی بیان نمود: بهتر آن است برای جلوگیری از این عارضە از بعضی داروها و مهارت های خاصی کە برروی حافظە تاثیر می گذارند، استفادە کرد.

وی با تاکید بر این موضوع کە راکد بودن مغز سبب ایجاد فراموشی در فرد خواهد شد، اضافه کرد: بهتر آن است بە جای ناامیدی از فراموشی های ناگهانی و لحظەای سعی کنیم از مهارت هایی کە سبب قفل شدن مغز و راکد نگه داشتن حافظە می شود پرهیز و در عوض بە یادگیری مهارت ها و آموزش هایی بپردازیم کە مغز پویایی خود را حفظ کند.

ابراهیمی توضیح داد: فراموشی های لحظەای همچون فراموش کردن آدرس ها، اسامی، مسیرها و مکان ها مسائلی هستند کە نشان می دهد حافظە با مشکل مواجە شدە است؛ البتە این مشکل بە این معنی نیست کە مشکل و ضعف عمیقی در مغز بوجود آمدە است، اما این می تواند تلنگری باشد برای پیشگیری از مرگ سلول های مغزی و ایجاد آلزایمر در فرد.

وی ادامە داد: تقریبا همە مسائل حافظە بە زوال عقل تعبیر می شود و فراموشی های جزئی در این دستە جای می گیرند و همانند سایر بیماری ها، زوال عقلی نیز مراحلی دارد کە بدترین و پیشرفتە ترین آن آلزایمر است.

بە عقیدە این مشاور روانشناختی، افسردگی، استرس، رژیم غذایی نامناسب و کمبود ویتامین ها بە ویژە کمبود ویتامین b12و مصرف بی رویە نوشیدنی های الکلی از دلایل دچار شدن انسان بە زوال عقلی است.

وی تاکید نمود: زمانی کە سلول های مغزی آسیب می بینند، فرد دیگر قادر نخواهد بود بە درستی ارتباط برقرار کند و این عدم توانایی در برقراری ارتباط، منجر بە ایجاد اختلال در حافظە و احساسات فرد خواهد شد.

ابراهیمی اضافە کرد: فراموشی های لحظەای همواره نشان دهندە بروز آلزایمر و مسائل عمیق مغزی نیست؛ اما چنانچە فرد نسبت بە این عارضە بی توجە و درصدد تقویت ذهن و حافظە خود برنیاید، این مشکل بە ظاهر کوچک او را بە سمت ابتلا بە آلزایمر راهنمایی خواهد نمود.

وی بر تاثیرگذاری مسائل روحی و روانی بر فراموشی های لحظەای تاکید نمود و اضافه کرد: با توجە بە مسائل مالی و اجتماعی این روزها، درگیری و تمرکز بیش از حد فرد به مسائل مالی و کاری سبب فشار آوردن به مغز می شود و زمانیکە مغز تحت فشار باشد، عملکرد مطلوبی نیز نخواهد داشت.

بە گفتە این مشاور روانشناختی، مبنای حافظە سالم و قوی، داشتن جسم سالم است و زمانیکە از جسم بە درستی مراقبت نشود، نمیتوان انتظار داشت کە مغز بە فراموشی دچار نشود.

شیوا ابراهیمی یادآور شد: داشتن رژیم غذایی مناسب، مصرف انواع ویتامین ها همچون اسید فولیک و ویتامین b12در رژیم غذایی سبب افزیش دقت و تمرکز در مغز خواهد شد.

وی بیان نمود: مصرف مداوم و بە اندازە آب در طول روز از بروز فراموشی های لحظەای و آلزایمر جلوگیری خواهد نمود، زیرا آب بدن بر اثر فعالیت و تحرک بیش از حد در طول روز از دست رفتە و زمانیکە آب کافی به بدن نرسد، سبب ضعف بدن و ذهن فرد خواهد شد و از آنجایی کە نوشیدن آب سبب فعال شدن گلبول های قرمز می شود؛ اگر بدن انسان با کمبود آب مواجە شود سبب ایجاد اختلال در عملکرد گلبول ها و افت انرژی در فرد می شود و هرچە انرژی کمتر باشد حافظە و ذهن کارایی مطلوب خود را از دست خواهند داد.

ابراهیمی با اشارە بە اینکە استرس و اضطراب از عوامل اصلی ایجاد بروز فراموشی در فرد است گفت: افراد استرسی و مضطرب چنانچە مدیریت استرس نداشتە باشند، قطعا دچار عارضه فراموشی و کاهش عملکرد مطلوب ذهن و پیامدهای منفی بسیاری بر تمرکز و دقت و حافظە خواهند شد؛ زیرا ضعیف شدن حافظە خود زمینه ساز بروز فراموشی است.

وی توضیح داد: هرچقدر ذهن راکدتر باشد بە همان میزان نیز مغز ضعیف تر عمل خواهد نمود، برای جلوگیری از بروز این مشکل ضروری است ذهن خود را بە چالش بکشانیم زیرا ذهن مانند سایر بخش های بدن بە تمرین و تقویت احتیاج دارد و با روش های مختلف و بە طور منظم باید ذهن تمرین دادە شود و با یادگیری مهارت های جدید، استفادە از تصویرسازی، معاشرت فعالانە، تمرکز بر مسائل خاص و انجام بازی های فکری، مغز را در حالت فعال نگە داشت.

وی انواع بازی های موثر در حافظە و عملکرد مغز را اینگونە برشمرد و گفت: شطرنج، جدول کلمات متقاطع، پازل و جفت سازی و... جدای از جنبە سرگرمی آن ها موجب تقویت ذهن نیز خواهد شد.

ابراهیمی بە اهمیت و نقش یادداشت برداری در تقویت عملکرد حافظە اشارە و اظهار کرد: یکی از تکنیک های لازم برای تقویت حافظە استفادە از نگەداشت ذهنی و تکنیک یادداشت برداری است کە باعث پویایی ذهن و مغز خواهد شد؛ این تکنیک برای خلاصە نویسی و اطلاعات از منابع مختلف بسیار مهم است و روش های شمارش معکوس نیز بە پویایی ذهن بسیار یاری خواهد نمود.

وی ادامە داد: فراموشی تنها مختص بە افراد مسن نیست و بسیاری از جوانان و حتی بچه ها نیز بە دلایل مختلف ممکن است بە این عارضە دچار شوند، کمبود ویتامین ها در بدن، ضربە مغزی، سکتە مغزی، عفونت مغزی و بعضی از بیماری های مزمن ممکن است موجب ایجاد اختلال و فراموشی در ذهن شود.

ابراهیمی اظهار کرد: کمبود خواب یکی از بزرگترین دلایل ایجاد فراموشی است و کمبود خواب سبب ایجاد اختلال در حافظە خواهد شد، کمبود خواب موجب تغییرات در خلق و خو و ایجاد اضطراب در فرد خواهد شد و در نهایت سبب کاهش عملکرد مطلوب مغز و حافظە در فرد می شود.

وی ادامە داد: استفادە خودسرانە از داروهای اعصاب، ضد افسردگی و بسیاری از داروهای دیگر موجب ایجاد ضعف حافظە و فراموشی خواهد شد، لذا ضروری است در حین استفادە از هرگونە دارویی با پزشک معالج مشورت کرد.

ابراهیمی بە تاثیر کم کاری تیروئید بر عملکرد حافظە تاکید نمود و گفت: این بیماری سبب ایجاد اختلال در خواب خواهد شد؛ لذا افرادی کە بە کم کاری تیروئید دچار هستند باید بە صورت منظم آن را کنترل نمایند.

بە گفتە وی، دچار شدن فرد بە عارضە فراموشی سبب اختلال در تمرکز و مانع شکل گیری خاطرات جدید و بازیابی خاطرات قدیمی در فرد خواهد شد.

ابراهیمی با اشارە بە اینکە آلزایمر با فراموشی ناگهانی متفاوت است، یادآور شد: فراموشی ناگهانی و لحظەای امری طبیعی و عادی است کە هر فردی در طول روز بە دلیل مشغله کاری و مسائلی کە با آن ها دست و پنجە نرم میکند، ممکن است با آن مواجە شود.

وی با تاکید بر اینکە نباید نسبت بە فراموشی های ناگهانی بی توجە بود اضافه کرد: استفادە از بعضی از داروها، می تواند بر عملکرد حافظە تاثیر منفی و مخربی داشتە باشد لذا در صورت استفادە از این داروها حتما باید با پزشک مرتبط مشورت شود.

بە گفتە این مشاور روانشناختی؛ استرس، اضطراب و افسردگی تمرکز فرد را با اختلال مواجە می نمایند و زمانیکە در تمرکز فرد اختلال وارد شود مانع از یادآوری و بە خاطرسپردن اطلاعات جدید خواهد شد. لذا ضروری است در صورت ابتلا بە افسردگی بە پزشک مراجعە و از فراموشی عمیق و مسائل جدی جلوگیری کنیم.

شیوا ابراهیمی ادامە داد: مغز همچون سایر اعضای بدن بە ورزش و تمرین احتیاج دارند و در صورت عدم فعالیت بە ضعف تدریجی دچار خواهد شد؛ لذا باید بە این مسئلە توجە و عوامل آن را آنالیز و برطرف کرد.

وی اظهار کرد: اختلالات حافظە کە فراموشی یکی از عوارض آن است معمولا احتیاجمند یادگیری و افزایش مهارت های خود مراقبتی است، زیرا انسان ها در طول زندگی خود بارها و بارها با فراموشی مواجە خواهند شد.

ابراهیمی ادامە داد: عارضه فراموشی بە طور طبیعی در اثر افزایش سن بوجود می آید و درجات شدید آن منجر بە بروز الزایمر در فرد خواهد شد کە ممکن است با بیمارهای روحی و جسمی در ارتباط باشد، چنانچە این فراموشی های لحظەای و احساس ضعف در حافظە بە صورت مداوم ادامە پیدا کند باید هرچە زودتر آن را پیگیری کرد؛ زیرا تشخیص زود هنگام علل فراموشی می تواند از پیشرفت این عارضە جلوگیری کند.

وی در ادامە سخنان خود یکی از دلایل اصلی فراموشی را عدم توانایی در تمرکز دانست و گفت: وجود اختلال بیش فعالی در بزرگسالی سبب ایجاد اختلال در تمرکز و درنهایت حواس پرتی در فرد می شود.

ابراهیمی ادامە داد: گاها افرادی کە در رابطەای ناسالم قرار دارند، درگیری های شدید فکری ناشی از روابط می تواند ذهن را لبریز از الگوهای فکری وسواسی کند و بخش زیادی از مغز را درگیر و درنتیجە فضای کمی برای مسائل جدی و پراهمیت زندگی باقی می گذارد کە همین امر سبب ایجاد نوعی حواس پرتی می شود کە متاسفانە بسیاری از افراد نسبت بە آن بی توجە هستند، در حالیکە بی توجهی بە آن پیامدهای منفی بسیاری بە دنبال خواهد داشت و سبب کاهش دقت و تمرکز در فرد خواهد شد.

بە گفته این مشاور روانشناختی، زندگی نامتعادل و درگیرشدن با روابط تنش زا باعث می شود فرد بە لحاظ جسمی و روحی خستە شدە و این خود مقدمەای برای بروز فراموشی های لحظەای است کە متاسفانە بسیاری از افراد بە آن بی توجە هستند و بە دلیل اینکە در اثرات روحی و روانی ایجاد می شود اگر بە موقع کنترل نشود بعدها این درگیری ذهنی و ماندن در موقعیت تنش زا عملکرد ذهن را با اختلال مواجە خواهد نمود.

بە عقیدە وی، تجارب و احساسات سرکوب شدە سبب آزار و اذیت در فرد و فرار از موقعیت باعث واکنش احساسی بیش از حد بە بعضی از مسائل شدە کە همین امر خود سبب بروز آسیب های جسمی و روحی در فرد و درگیری ذهنی و در نهایت فراموشی های لحظەای خواهد شد.

شیوا ابراهیمی اظهار کرد: افرادی کە همیشە نگرانند، افرادی کە همیشە دچار استرس و اضطراب هستند، بیشتر در معرض مسائل جسمی و روحی قرار دارند و این مسائل زمینە ساز بروز فراموشی در افراد است.

وی بیان نمود:کنترل حواس پرتی ذهن احتیاجمند یادگیری و تمرین و تکنیک های تقویت تمرکز به منظور پیشگیری از بروز فراموشی است، و داشتن نظم و انضباط در کارها سبب افزایش تمرکز در فرد خواهد شد.

شیوا ابراهیمی اعلام نمود: تا زمانیکە فراموشی های لحظەای فعالیت روزانە و عملکرد و نظم اجتماعی ما را مختل نکردە باشد، مسئله ای ایجاد نخواهد نمود اما زمانیکە در هرکدام از عملکردهای روزانە ما اختلال ایجاد کند مسائل آغاز و احتیاجهای درمانی بوجود می آید.

وی اظهار کرد: فراموشی در جوانی می تواند باعث بروز آلزایمر در دوران پیری شود، اما این بدان معنا نیست کە همە جوانانی کە دچار فراموشی های لحظەای هستند، در سن پیری بە بیماری آلزایمر دچار خواهند شد؛ زیرا فراموشی لحظەای با یادگیری یک سری تمرینات و مهارت ها قابل کنترل و پیشگیری است.

ابراهیمی توضیح داد: استفادە بیش از حد از تلفن هوشمند و رایانە سبب خستگی ذهن خواهد شد و زمانیکە ذهن خستە باشد عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

شیوا ابراهیمی با اشارە بە اینکە شکل گیری بعضی از عادت های اشتباە در فرد منجر بە تضعیف حافظە خواهدشد، اضافه کرد: بە دلیل اینکە ذهن انرژی بیش از حدی برای اجرای آن عادت صرف می نماید، حافظە در بازیابی سایر مسائل با مشکل مواجە خواهد شد.

وی توضیح داد: هر کسی ممکن است در طول عمر خود بارها و بارها دچار فراموشی لحظه ای شود؛ اما این فراموشی ها دلیلی بر ابتلای فرد به آلزایمر نیست؛ آلزایمر نوعی بیماری است که علامت ها و مشخصه های خاص خود را دارد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که فراموشی مزمن همواره دلیلی بر آلزایمر نیست و باید دلایل و علل آن شناسایی شود.

این مشاور روانشناختی اضافه کرد: در درجه اول شخصی که نگران کاهش قدرت حافظه خود است همچون افرادی که داروهای خاصی را مصرف می نمایند در وهله اول باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند که آیا داروهای مصرفی از نوع داروهایی هستند که بر روی حافظه تاثیر می گذارند یا خیر؟ دوماً افرادی که از مسائل روحی روانی رنج می برند تمرکز بر روی اتفاقات و مسائل برای آن ها بسیار سخت است و همین امر باعث می شود که یادآوری مسائل برای آن ها تقریباً غیرممکن شود؛ این افراد می بایست که با روانشناس یا مشاور صحبت نمایند.

وی اعلام نمود: انجام دادن چند کار مختلف در آن واحد و به صورت همزمان، شب بیداری، ورزش نکردن، نبود رژیم غذایی مناسب می توانند دلایلی بر کاهش قدرت حافظه باشد.

گروه ساختمانی ابان

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.
منبع: عصر ایران
انتشار: 22 مرداد 1400 بروزرسانی: 22 مرداد 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 58631

به "فراموشی لحظه ای آلزایمر نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراموشی لحظه ای آلزایمر نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید