متن طرح جدید مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت

به گزارش مجله کامپیوتر، تهران (پانا) - متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که توسط نمایندگان مجلس تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است منتشر شد.

متن طرح جدید مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به توضیح زیر است:

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرائی به دو روش زیر انجام می پذیرد:

الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره 1- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره 2- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می شود. آخرین قرارداد، متناسب با به جامانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می شود.

تبصره 3- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (2) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره 4- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند، به ترتیب زیر عمل کند:

1- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، به وسیله فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (2) این ماده رفتار خواهد شد.

2- سایر نیرو های قراردادی در صورتی که قرارداد آن ها قبل از سرانجام مهرماه 1397 منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می شود شرکت نمایند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت نمایندگان افزوده می شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از سرانجام مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت احتیاج به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل نمایند:

1- خدمت مورد احتیاج توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

2- در صورت تأیید احتیاج توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، به وسیله فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می شود و اعتبار مورداحتیاج، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می شود. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می باشد. قرارداد های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

3- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی کرده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره 6- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه قرارداد موقت، قرارداد حجمی و مانند آن توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (5) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد های موقت، قرارداد های حجمی و مانند آن توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. قرارداد های پیمانکاری مربوط به انجام طرح های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره 7: کلیه نیرو های شرکتی که قبل از مهر 97 در دستگاه های اجرایی مشغول به خدمت در کار های دائمی هستند مشابه نیرو های قراردادی با آن ها عمل می شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (17)، (18)، (19)، تبصره ماده (32)، ماده (45)، قسمت اخیر ماده (47) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می شود.

آژانس مسافرتی: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

مجله سامی: مجله سامی، وبلاگ نقد و بررسی کالاها و اخبار تولیدات صنایع

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 18 شهریور 1400 بروزرسانی: 18 شهریور 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 41490

به "متن طرح جدید مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن طرح جدید مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید